Menü Bezárás

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat

Manhalter Dániel (a továbbiakban: „Adatkezelő”) mint adatkezelő gyűjti és kezeli az időpontra jelentkező természetes személyek (a továbbiakban: „Jelentkező” vagy „Jelentkezők” (Érintett(ek)) személyes adatait, amennyiben a Jelentkező kapcsolatba lép az Adatkezelővel https:/manhalter.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül történő időpontkérésre kattintva.

Fogalmi meghatározások:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;


Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Jelen tájékoztatóban (a továbbiakban: „Tájékoztató”) kerülnek rögzítésre az Adatkezelőnél alkalmazandó adatvédelmi és adatkezelési elvek, szabályok és a Jelentkezők jogai

Az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, így különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendeletének („GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseinek, és az adatvédelmet, adatkezelést érintő egyéb jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli.


I.ADATKEZELŐK/ADATFELDOLGOZÓK 
Amennyiben a Jelentkező személyes találkozó céljából megadja a személyes adatait, az Adatkezelő kizárólagos adatkezelőként jár el. 
 
 
II.  KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A jelentkezés esetén alapértelmezetten a Jelentkező alábbi adatait kezeli a az Adatkezelő: név, e-mail cím, telefonszám.

III.  OLDAL SÜTI ADATOK KEZELÉSE
Google Analytics cookie: Az Adatkezelő a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében.
A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről a Társaság számára, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.
Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.
Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Facebook pixel (Facebook cookie): A Társaság a Facebook hirdetések teljesítményének elemzéséhez használja a szolgáltatást. Illetve érdeklődés alapján remarketing csoportokat hozhat létre a Társaság. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616 
 
IV. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA 
ADATKEZELÉSI CÉLOK

 
Személyes adatok kezelésének kizárólagos célja: személyes találkozó egyeztetése az Adatkezelővel.


AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI
 
Az adatkezelés jogalapja főszabályként a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Jelentkező önkéntes, tájékoztatáson alapuló hozzájárulása, a következő kivételekkel

a.  Amennyiben a Jelentkező a jelentkezés kapcsán különleges személyes adatokat is megad, az adatkezelés jogalapja a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerint a Jelentkező önkéntes, tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása. Amennyiben a
Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulásának visszavonását követően azonban a Társaság nem jogosult a Jelentkező adatait kezelni, amely ekként ellehetetleníti a pályáztatási eljárás további folytatását a Jelentkező vonatkozásában. 

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a Jelentkező felel személyes adatai helyességéért és pontosságáért. 
A más által a fenti célból történő, Jelentkezővel kapcsolatos adattovábbításért a Társaság kifejezetten kizárja felelősséget, úgyszintén az adatok nem teljeskörűen, vagy pontatlanul történő megadásából eredő bármely kárért.

Alkalmazás/oldal üzemeltetés: 

 • Székhely: 1029 Budapest, Gyöngyvér utca 62.
 • cégjegyzékszám: 01 09 991524
 • postai cím: 1033 Budapest, Hajógyári sziget 606


V. HOZZÁFÉRÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE 
Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

VI. MEGŐRZÉSI IDŐ
Az Adatkezelő a Jelentkezők személyes adatait a személyes találkozó időpontjáig kezeli, majd visszállíthatatlanul törli.VII. ÉRINTETTI JOGOK
1. Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog
A Jelentkező kérésére az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül törölnie kell a rá vonatkozó személyes adatokat.  
Ezen túlmenően is az Adatkezelő köteles a Jelentkezőre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlésére, ha:

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
 • uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség írja elő a törlést;
 • a Jelentkező hozzájárulását visszavonta, feltéve hogy nincs más jogalap;
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, figyelemmel a fentebbi, megőrzési időkre is; 
 • a Jelentkező tiltakozik az adatkezelés ellen, és az Adatkezelőnek nincs elsőbbséget élvező jogszerű oka az adatkezelésre. Amennyiben az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével minden észszerűen elvárható lépést meg kell tennie – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő többi adatkezelőt arról, hogy a Jelentkező kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Tilos az adatokat törölni, ha az adatkezelés: 

 • a személyes adatok kezelését előíró, uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében szükséges; 
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
 • közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges és a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést; jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. az adatokra bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség).

2. Hozzáféréshez való jog
A Jelentkező jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés célja;
 • a Jelentkező személyes adatainak kategóriái;
 • a Jelentkező azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az Jelentkezőtől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Az Adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Jelentkező rendelkezésére kell bocsátania. A Jelentkező által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Jelentkező elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Jelentkező ezt másként kéri. 

3. Korlátozáshoz való jog
Az Adatkezelő a Jelentkező kérésére korlátozza az adatkezelést, az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén: 

 • a Jelentkező vitatja a személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás addig tart, ameddig az Adatkezelő ezt ellenőrizni tudja;
 • az adatkezelés jogellenes, a Jelentkező ellenzi az adatok törlését, és törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Jelentkező igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • a Jelentkező tiltakozik az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Jelentkező jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen Személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alábbi célokból, illetve jogalapok alapján lehet kezelni: 

 • a Jelentkező hozzájárulásával,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében,
 • az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldása esetén köteles erről azt a Jelentkezőt előzetesen tájékoztatni, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést.


4. Tiltakozáshoz való jog
A Jelentkező a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan az ő oldalán fellépő jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez a Jelentkező érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak


A fentiekben említett tiltakozási jogra legkésőbb a Jelentkezővel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.


Fontos, hogy nem illeti meg a Jelentkezőt a tiltakozás joga:

 • hozzájáruláson
 • szerződés teljesítésén
 • jogi kötelezettség teljesítésén
 • létfontosságú érdek védelmén alapuló adatkezelések esetén.

5. Helyesbítéshez való jog
A Jelentkező kérésére az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenie kell a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának figyelembe vételével a Jelentkező kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is.


6. Adathordozhatósághoz való jog
A Jelentkező jogosult arra, hogy 

 • a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy
 • ezeket az adatokat a Jelentkező egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
  • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és
  • az adatkezelés automatizált módon történik. 
 • k érje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

7. Jogorvoslathoz való jog
Minden Jelentkező jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének megsértése esetén panaszt tegyen valamelyik felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban.

A Jelentkező panaszait a következő elérhetőségen tudja érvényesíteni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 06- 1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Weboldal: www.naih.hu

Fentieken kívül az Jelentkezőt megilleti a bírósághoz fordulás joga is. 

Manhalter Dániel fenntartja jogát a jelen Tájékoztató egyoldalú módosítására.
Hatályos: 2021. június 30. napjától